بهترین دیکشنری ها:در فرمت CD کدومند؟

بهترین دیکشنری ها:در فرمت CD کدومند؟آیلتس چیست


یک زبان اموز موفق باید دیکشنری های زیر را در لپ تاپ خود داشته باشد:

 

1.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary :دیکشنری ای کامل است ،جمالات مثالش بسیار گویا هستند،Collocation ها Bold شده اند،موارد کاربرد در این مثالها مشخص شده اند.گزینه Smart Thesaurusبه شما مترادف و کلمات هم خانواده میدهد.Part of Speech های ان هم در قسمت سرچ زیر هم آمده اند.

 

2.

Webster’s Unabridged Dictionary

 

3.

Babylon.که مجموعه ای از چند دیکشنری انگلیسی به انگلیسی،و انگلیسی به فارسی است ،که در آن میتوانید معانی داده شده را مقایسه کرده و آنی که در همه شان مشترک است اعتماد کنید.

 

4.

Mc.Millan

 

5.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary

 

برای استفاده ازاطلاعات دیکشنری Longman e Tutor: حتما به مشاوره با یک معلم متخصص احتیاج خواهید داشت،چون قسمتی از اطلاعات و توضیحات داده شده سوئ تفاهم گرامری و استفاده در جمله ایجاد میکند.